7 tips til lønnssamtalen

En god lønnssamtale skal gi en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de skal belønnes. Econa gir deg råd om hvilke punkter du bør tenke igjennom før lønnssamtalen.

Hvordan de årlige lønnsoppgjørene foregår og hvilken påvirkning den enkelte har i prosessen, varierer. Econa anbefaler at du selv ber om en lønnssamtale dersom arbeidsgiver ikke tilbyr dette. Noen har krav på en slik samtale etter sentral eller lokal tariffavtale.

1. Hvilken markedsverdi du har

Markedsverdien din er hva du kunne tjent i andre jobber du er aktuell for. Econas lønnsstatistikk
er et godt hjelpemiddel som gir grunnlag for sammenlikninger med en rekke variabler. De
viktigste variablene er ansvar (stillingstrinn), ansiennitet og sektor (offentlig/privat). Hvis du
ikke finner svar ved hjelp av lønnskalkulatoren, kan du sende en e-post til lonn@econa.no

2. Argumentér ut fra arbeidsgivers lønnspolitikk

Jobber du i en virksomhet med klare og tydelig kommuniserte kriterier for lønnsvurdering, har
du et godt utgangspunkt for lønnssamtalen. Kriteriene sier noe om hvilke parametere arbeidsgiver
vil vektlegge i sin vurdering av de ansatte og hva du blir målt på. Dette må du ta inn i din
argumentasjon. Typiske eksempler på slike kriterier kan være utvidet ansvar, oppnådde resultater
eller anvendt kompetanse. Finnes ikke slike kriterier bør du likevel argumentere ut i fra
kvaliteter du vet arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering.

3. Kriterier

Mange virksomheter mangler kriterier for lønnsdannelse. Finnes det ingen kriterier, kan du
selv ta ansvar for nødvendige avklaringer. Det er enklere å argumentere for, og vurdere egen
innsats dersom du har klare og definerte mål, samt en tydelig stillingsbeskrivelse. Klarlegging
av arbeidsgivers konkrete forventninger til deg er derfor en fordel.

4. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale atskilt

For å ha tid til å jobbe mot forhåndsfastsatte mål er det viktig at forventningsavklaringen
skjer i god tid før lønnssamtalen, for eksempel i en medarbeidersamtale. Lønnssamtaler
og medarbeidersamtaler bør holdes atskilt. Temaene som tas opp i en medarbeidersamtale
egner seg ofte ikke i en lønnssamtale.

Karriereutvikling og oppnådde resultater kan med fordel holdes atskilt. Det kan for eksempel
være vanskelig å gi ærlige tilbakemeldinger på ledelsesstil i samme samtale som lønnen din
skal diskuteres. I tillegg er det viktig å ha fokus nettopp på lønn i lønnssamtalen, slik at tiden
ikke går med til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet. Ha klart for deg hva du ønsker å
oppnå.

5. Skriv ned suksesshistorier fortløpende

Skriv ned suksesshistorier fortløpende. Fremhev måloppnåelse, oppnådde resultater og egen
innsats som har bidratt til virksomhetens utvikling, effektivisering, inntjening eller andre
forhold du vet at arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering. Bruk eksempler og vær konkret.
Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Vær forberedt på motargumenter.
Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned en ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået
innen relevante områder, eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt
som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil dette normalt telle positivt. Noterer du slike
argumenter fortløpende i løpet av året er det enklere å stille forberedt til lønnssamtalen.

6. Forventninger 

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du
mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv.
Det kan også være aktuelt å ta opp historikken dersom tidligere lønnsoppgjør har gitt liten
uttelling og arbeidsgiver har lovet å kompensere for dette.
Så langt det er mulig bør du ta sikte på å komme til en enighet om lønnstilleggets størrelse i
løpet av møtet, eller eventuelt avtale et tidspunkt for tilbakemelding

7. Neste oppgjør 

Legg grunnlaget for neste oppgjør nå. Får du ikke det lønnstillegget du ønsker, bør du be om en
konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener er
riktig. Dersom det er mulig, bør du også forsøke å få til en konkret og mest mulig forpliktende
plan med arbeidsgiver om forventninger eller mål du skal nå før neste lønnsjustering.

Econa mener at høyt utdannede økonomer skal ha økonomisk uttelling for sin satsing på utdanning.
Lønnspolitikken skal legge til rette for at den kompetanse høyt utdannede
økonomer har, den kunnskap de erverver seg, det ansvarsområdet de håndterer og de verdier
de skaper, lønnes på en riktig måte. Lønnspolitikken skal bidra til at høyt utdannede
økonomers kompetanse blir brukt der den kommer mest til nytte og medfører verdiskaping i
privat og offentlig sektor.

Econas lønnspolitikk baserer seg på en desentralisert, markedsbasert lønnsdannelse etter
individuell vurdering, på bakgrunn av samlet formal- og realkompetanse, ansvar og ytelse.

Relaterte artikler