AFP - fallgruver ved fratredelsesavtaler

Det er mange spørsmål å ta stilling til før man inngår en fratredelsesavtale. Hvis du arbeider i en virksomhet som er tilsluttet AFP-ordningen, bør du vurdere hvilke konsekvenser en fratreden vil kunne få for retten til AFP. Her gis en kort oversikt over fallgruver man må være oppmerksom på når man inngår fratredelsesavtaler i det private.

iStock_000002799555XSmallDet grunnleggende vilkåret er at man må være ansatt og reell arbeidstaker i en virksomhet som er tilsluttet AFP-ordningen på uttakstidspunktet, dvs. det tidspunktet du tar ut AFP. Det betyr at du mister retten til AFP i sin helhet hvis du slutter før du fyller  62 år. Du kan imidlertid komme inn i ordningen igjen hvis du blir ansatt i en annen AFP-tilsluttet virksomhet.

Her er det viktig å være oppmerksom på at man også må ha en viss ansiennitet i AFP-ordningen for å oppfylle vilkårene for AFP. Det er altså ikke tilstrekkelig å være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. Man må ha vært ansatt i en virksomhet som er tilsluttet AFP-ordningen i en viss periode forut for dette.

Man må ha vært ansatt og reell arbeidstakere de siste 3 årene før uttakstidspunktet. Hvis man ikke oppfyller dette vilkåret ved fylte 62 år, kan man reparere det ved å fortsette som ansatt og reell arbeidstaker i virksomheten frem til man har vært ansatt i 3 år.

Man må imidlertid også ha vært ansatt i en AFP-tilknyttet virksomhet i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Oppfyller man ikke dette vilkåret ved fylte 62 år, vil man ikke ha krav på AFP – selv om de øvrige vilkårene er oppfylt. Det er gitt overgangsregler her, slik at for arbeidstakere som er født i 1944 til 1951 er ansiennitetsperioden 3 av de siste 5 årene, og for arbeidstakere født i årene 1952 til 1954 økes begge tallene med ett år for hvert år de er født etter 1951. Er du for eksempel født i 1953 må du ha jobbet i AFP-virksomheten i 5 av de siste 7 årene.

Ved inngåelse av fratredelsesavtale som gir rett til ytelser etter fylte 59 år, må man være oppmerksom på at en kompensasjon utover oppsigelsestiden vil kunne medføre at man mister retten til AFP. Man får ikke begge deler. Dette gjelder selv om man får ny jobb i en virksomhet som er tilknyttet AFP-ordningen og er ansatt og reell arbeidstaker der når man ønsker å ta ut AFP.

Du kan lese mer om fallgruvene i forhold til AFP ved inngåelse av fratredelsesavtaler i Magma nr. 6 2011.