Econa sier ja til vikarbyrådirektivet

Det er behov for midlertidig arbeidskraft i norsk arbeidsliv, og vikarbyråene har en viktig rolle i en slik sammenheng – både ved å tilby etterspurt arbeidskraft og ved å tilby fleksibilitet i arbeidslivet.

Samtidig er det viktig med et godt regelverk med klare og gode rammevilkår for de som er ansatt via vikarbyråer. Direktivet er således en gledelig nyhet for de som jobber som utleide medarbeidere. Direktivet sikrer innleide arbeidstakeres rettigheter og arbeidsvilkår, i form av et krav til likebehandling med de faste ansatte i virksomheten.

Econa tar som utgangspunkt at implementering av vikarbyrådirektivet ikke medfører at man må endre dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven hvor fast ansettelse er hovedregelen. Econa er opptatt av at denne hovedregelen videreføres.

Regjeringen bør derfor jobbe for en tydeliggjøring av dagens snevre unntaksbestemmelser for når man kan benytte midlertidig ansettelse. Det bør være klare sanksjoner for de som bryter regelverket, uavhengig av om det er vikarbyrå eller annen privat eller offentlig virksomhet. For en effektiv sanksjonering av brudd på bestemmelsene, mener Econa at tvister bør kunne bringes inn for tvisteløsningsnemnd i tråd med arbeidsmiljølovens § 17-2. 

Econa mener at vikarbyrådirektivet ikke truer norsk lov- og avtaleverk, men vil bidra til en ytterligere styrking av innleide arbeidstakeres posisjon.