Gode og fleksible arbeidstidsregler for alle?

Slik det er i dag kan arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, noe som innebærer at de ikke har krav på overtidsgodtgjørelse.

iStock_000002799555XSmallI en pressemelding fra regjeringen med overskriften Gode og fleksible arbeidstidsregler fremgår det at regjeringen ikke vil følge opp de lovendringer som er foreslått for å inkludere arbeidstakere i særlig uavhengig stilling i arbeidstidsbestemmelsene.

Slik det er i dag kan arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, noe som innebærer at de ikke har krav på overtidsgodtgjørelse.

Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. De kan i stor grad selv prioritere sine oppgaver, og selv bestemme hvordan og når arbeidet skal gjøres.

Econa har sett flere eksempler på virksomheter som bevisst unntar de ansatte fra arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til overtid. Mange virksomheter velger å definere flere medarbeidere enn de som faller inn under begrepet ”særlig uavhengig stilling” som unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og overtidsgodtgjørelse. De økonomiske konsekvensene kan bli store for uoppmerksomme arbeidstakere. Ofte vil dette gjelde yngre arbeidstakere som kommer ferske ut i arbeidslivet.

En utstrakt praksis i strid med hva som er ment med unntaket er mulig fordi reglene her er svært uklare. Det er vanskelig å fastslå hva som menes med ”særlig uavhengig stilling”. Mange virksomheter har tolket dette begrepet mer utvidende enn for eksempel Arbeidstilsynet gjør. Samtidig er det liten rettspraksis på området fordi mange arbeidstakere av naturlige grunner kvier seg for å saksøke egen arbeidsgiver i et løpende arbeidsforhold.

En samlet arbeidstakerside har anmodet regjeringen om å endre reglene. For å sikre den nødvendige fleksibiliteten støttet arbeidstakerorganisasjonene et forslag om at alle i utgangspunktet skulle være omfattet av arbeidstidsbestemmelsene, men med mulighet for å begrunne unntak. Arbeidsgiverorganisasjonene har imidlertid stilt seg avvisende til en lovendring basert på dette forslaget. Regjeringen velger nå å ikke gjøre noe med dette problemet – og foreslår altså ingen endring av reglene her.

Regjeringen varsler i stedet at man vil møte utfordringene med kontroll og tilsyn. Det innebærer at arbeidstakernes vern fortsatt er avhengig av besøk fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet vil imidlertid ikke makte å avdekke alle lovbrudd her. Det er jo heller ikke særlig rettferdig overfor arbeidsgiversiden at uklare regler som kan være vanskelig å tolke skal møtes med kontroll og tilsyn. Etter Econas mening vil alle parter være tjent med klarere regler på dette området.

Med en videreføring av nåværende regler vil det i stor grad fortsatt være opp til den enkelte arbeidstaker å passe på at reglene følges. Det er ikke rimelig at arbeidstageren skal sitte igjen med dette ansvaret. Econa beklager derfor at regjeringen velger å ikke foreslå endringer her.

av administrerende direktør Tom Bolstad, Econa