Hvordan skal Econa styres?

Econas øverste organ, representantskapet, var samlet på Sola 25.-26. mai. Årets hovedsak var en demokratigjennomgang i foreningen. Målet er at Econa skal være en mest mulig medlemsstyrt og slagkraftig organisasjon som skaper nytteverdi for medlemmene.

I 2015 besluttet Representantskapet at Econa skulle ta en helhetlig demokratigjennomgang. En arbeidsgruppe har nå gått gjennom organisasjonsleddene og samarbeidet mellom dem, og har sett på dagens styringsmodell. Representantskapet vedtok blant annet endringer som gir representantskapet bedre tid til forberedelse og forankring av saker, samt en ordning som sikrer lokalavdelingenes representasjon når leder har forfall. 

Tak på funksjonstid i styrer og verv

Representantskapet vedtok å begrense sammenhengende funksjonstid til seks år i samme verv og åtte år i samme styre. Tanken er å sikre en sunn utskifting av tillitsvalgte, samtidig som man tar hensyn til behovet for kontinuitet. For representantskapsmedlemmer ble funksjonstiden begrenset til to perioder, altså seks år. Reglene har ikke tilbakevirkende kraft, så tidligere funksjonstid teller ikke med i den nye ordningen.

Strategi og samfunnspolitisk program

Som et ledd Econas strategi har foreningen nå tre utvalg: Lønns- og arbeidslivsutvalget, Studentutvalget og Fagutvalget. Utvalgene har både bidratt til å styrke politikkutformingen i foreningen og til å markere Econa tydeligere i media og i debatter. Utvalgenes arbeid forankres i Econas samfunnspolitiske prinsipprogram der følgende satsingsområder ble vedtatt av representantskapet i 2017:

  • Effektiv ressursutnyttelse
  • Frihet og trygghet
  • Medbestemmelse
  • Kompetanse
  • Høyere utdanning
  • Ledelse
  • Etikk og bærekraft

Econas studentutvalg har en nøkkelrolle i strategiimplementering på sitt felt, og legger ned et betydelig arbeid i Econas styrende organer. Representantskapet vedtok at leder av studentutvalget skal honoreres likt som leder for fagutvalget og lønns- og arbeidslivsutvalget.

Econas styre fra 2018

Trude Nilsen ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Maiken Skirstad Mo ble valgt for to år, og Tor W. Andreassen ble valgt som ny leder av Fagutvalget for ett år. Ole Thomassen er ny leder i Studentutvalget der Sofie Thingsaker Fadum er valgt som nestleder. Her er det nye styret: 

Arne L. Lynngård, styreleder
Morten Skaarer, leder av Lønns- og arbeidslivsutvalget
Tor W. Andreassen leder av Fagutvalget
Ole Thomassen, leder av Studentutvalget
Sofie Thingsaker Fadum, nestleder i Studentutvalget
Trude Nilsen, styremedlem
Maiken Skirstad Mo, styremedlem
Javad Mushtaq, styremedlem
Silje T. Gabrielsen, styremedlem
Svein-Egil Jørgensen, styremedlem

Representantskapet løftet fram frivillig innsats som bærebjelke i Econas arbeid. Styreleder Arne Liljedahl Lynngård takket for innsatsen fra alle medlemmer som engasjerer seg og gjør en innsats for Econa og for samfunnet.

Mer om representantskapet og representantene

Bildet viser representater, styret, valgkomiteen, administrasjonen og gjester.