Kjønn og lønn

Har kjønn noe å si for lønnsnivået til Econas medlemmer? Svaret er utvilsomt ja. Forskjellene framstår som at de skyldes at kvinner og menn tar ulike valg, men dette kan ikke forklare alt. Her kan du lese noen analyser på basis av årets lønnsstatistikk

Kjønn og lønn

Har kjønn noe å si for lønnsnivået til Econas medlemmer? Svaret er utvilsomt ja. At kvinner og menn tar ulike valg er nok en viktig årsak, men dette forklarer ikke alt. Her kan du lese noen analyser på basis av årets lønnsstatistikk.

Les artikkelen fra Dagens Næringsliv 4. nov, der administrerende direktør Tom Bolstad uttaler seg om forskjellene.

Går mot like mange

Kvinner overtar i høyere utdanning. Dette er en trend som slår inn over all høy utdanning, også økonomisk-administrative studier. Snaut 50 prosent av de som studerer økonomisk-administrative fag på masternivå er kvinner. Dette reflekteres også i medlemsmassen til Econa og videre i lønnsstatistikken.

Flere menn i toppen

Blant nyutdannede kandidater er det flere menn som tjener veldig godt, definert ved høyeste verdi på øvre kvartil når en ser på kjønn innenfor samme eksamensår. For de som er uteksaminert i 2013 og 2014 er tendensen klar, innenfor segmentene «de som har veldig god lønn» og «de som har vanlig lønn», er det i praksis ingen forskjell mellom kvinner og menn.

Tabell 1: Grunnlønn blant nyutdannede i 2014  

 tabell1_atletabell1_atletabell1_atletabell1_atletabell1_atletabell1_atle   

Tabell 2: Grunnlønn for eksamenskull 2013

tabell2_atletabell2_atletabell2_atletabell2_atletabell2_atle

Det observante øyet vil se at det er marginal endring allerede fra første året i arbeidslivet. Andelen kvinner som tjener spesielt godt synker med en prosent. Hvis trenden fortsetter vil en kunne se det blant de mer etablerte i arbeidslivet. Denne gruppen har noen års erfaring, la oss bruke kullene uteksaminert i 1997-2001.

Tabell 3: Grunnlønn eksamenskullene 1997-2001

tabell3_atletabell3_atletabell3_atletabell3_atle

Tabellen for denne gruppen viser en klar tendens. Andelen kvinner i gruppen «svært godt lønnet» synker, og det er før bonus.

For gruppen med «vanlig» lønn ser vi at menn i snitt tjener rundt 50 000 kroner mer i grunnlønn. Her er det flere kvinner enn menn som tjener mindre enn 600 000 kroner i året. Flertallet av kvinnene har middels god lønn (medlemmene har stort sett god lønn). Andelen kvinner på de laveste lønningene er stor og forklarer hvorfor menn i gjennomsnitt har høyere lønn enn kvinner, de jobber i privat sektor der det er større lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Det er imidlertid på den øvre del av lønnsstigen at kjønnsforskjellene kommer tydeligst frem. Det tyder på at andelen kvinner er avtakende dets høyere opp på lønnsstigen en kommer. Tabellen under indikerer dette klart.

Tabell 4: Andel og inntekt fordelt på kjønn og grunnlønnskohorter i privat sektor

tabell4_atletabell4_atletabell4_atletabell4_atletabell4_atle

 

Ifølge tabellen for disse utvalgte lønnsgrupperingene, ser vi at det ikke er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn De variasjoner som finnes er høyst tilfeldige. Bransjevalg er en mulig forklaring, men utvalgene blir for små for å kunne trekke klare konklusjoner. Det er imidlertid slik at det er enkelte bransjer som skiller seg ut med høye og mer eller mindre uforklarte lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Bonus

Fra tidligere lønnsundersøkelser vet vi at menn mottar mer bonus enn kvinner og at bonusordninger og grunnlønn henger positivt sammen. Tabell 3 som viser totallønn (grunnlønn bonus og provisjon) bekrefter dette bildet.

Tabell 5: Totallønn eksamenskullene 1997-2001

tabell5_atletabell5_atletabell5_atletabell5_atletabell5_atle  

Kan ulike forventninger forklare noe av lønnsforskjellene? Eller er det forventninger i samfunnet eller andre strukturer som skaper hindre for at flere kvinner når toppen?  Jeg har ikke svaret, men diskuter gjerne under.