Kompetente kommuner?

Vordende siviløkonomer vil gjøre karriere i bank og konsulentbransjen fremfor i kommunesektoren. Dette er i utgangspunktet ikke oppsiktsvekkende, men bør bekymre flere enn oss

Konklusjonen fremkommer tydelig etter at vi nylig intervjuet flere hundre av landets økonomistudenter om ønsket fremtidig karrierevei etter endt studietid. Også statlig forvaltning kommer langt ned på listen over ønskede bransjer. Tallene er i utgangspunktet ikke oppsiktsvekkende, men bør bekymre flere enn oss:

  • Offentlig sektor står for en vesentlig andel av landets samlede verdiskaping. Landets kommuner forvalter store beløp på vegne av fellesskapet, noe som krever forsvarlig økonomistyring. Det kreves en fagkompetansen som siviløkonomer besitter, men som kommunene ikke lykkes med å rekruttere. Flere steder er konsekvensen dårlig styring og forvaltning av våre felles midler gjennom svak økonomistyring og mangler knyttet til forsvarlig internkontroll.
  • Offentlig sektor gjør seg mer og mer avhengig av eksterne konsulenter og utgiftene har økt tilsvarende. En viktig årsak til den sterke veksten er mangelen på rekruttering av kompetent arbeidskraft på områder som økonomi, innkjøp og strategi. Offentlig sektors manglende attraktivitet ovenfor morgendagens økonomer vil medføre enda større avhengighet av eksterne konsulenter fremfor intern kompetanseoppbygging.
  • Fagmiljøets størrelse og sammensetning er viktig for mange unge akademikeres valg av arbeidsgiver. Redusert rekruttering av siviløkonomer til offentlig sektor vil dermed kunne ha en negativ, selvforsterkende effekt på den samlede rekrutteringen av høyt utdannet arbeidskraft til departement og direktorat, kommuner og fylkeskommuner.

Vi vet at det finnes mange spennende arbeids- og karrieremuligheter for vordende siviløkonomer i offentlig sektor. Behovet for høyt utdannet arbeidskraft på feltet for økonomifag er voksende innen både kommunal og statlig forvaltning. Attraktive kommuner kommer imidlertid ikke av seg selv – det krever evne og vilje til å synliggjøre at sektoren kan by på like mange utfordringer som en karriere innen bank- og konsulentbransjen.