Lokale lønnsoppgjør for Econa og Naturviternes medlemmer i KS-området er utsatt

Econa og Naturviterne har ikke akseptert tariffpolitiske forutsetninger som ødelegger de frie lokale forhandlingene man har hatt i KS-området siden 2002.

”Dette er en kamp om fremtiden til de frie lokale forhandlingene, og Econa og Naturviterne vil gjøre hva de kan for å stoppe en kopiering av lønnsoppgjøret i kapittel 4 til de lokale lønnsoppgjørene” sier  Liv Torill Evenrud i Econa og Ole Jakob Knudsen i Naturviterne.

KS utsetter lokale lønnsoppgjør

KS sitt sekretariat har sendt ut e-post til alle kommunene om å utsette forhandlingene med Naturviterne og Econa inntil partene sentralt har kommet til enighet.

KS har valgt å tolke Naturviterne og Econas manglende aksept av de nye tariffpolitiske forutsetningene som en oppsigelse av hovedtariffavtalen. Naturviterne og Econa er ikke enig i dette. Vi har ikke sagt opp tariffavtalen, og vi ser ikke at det foreligger noen uenighet mellom KS og Naturviterne/Econa om det som var forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret 2015.

Naturviterne og Econa viser til Hovedtariffavtalen kap. 4.A.5, hvor det fremgår at det før utløpet av 1. avtaleår skal opptas forhandlinger mellom KS og forhandlingssammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår. Reforhandlingsklausulen er plassert i HTA kapittel 4, og partene kan ikke forhandle om andre tema enn lønn i kapittel 4 i mellomoppgjøret, så sant partene ikke er enige om det.

I hovedoppgjøret 2014 ble det avtalt sentrale tillegg i kap. 4 med virkning fra 1. mai 2015. Vi konstaterer at den økonomiske situasjonen er slik at det ikke er rom for ytterligere lønnsreguleringer i det sentrale oppgjøret i 2015. Det er derfor enighet om at det ikke er grunnlag for lønnsendringer for 2. avtaleår i kap. 4 utover det som allerede er avtalt i 2014. Naturviterne og Econa forholder oss til denne enigheten. Utover dette kan vi ikke se at det er hjemmel for å reforhandle hovedtariffavtalen og/eller protokollen som ble inngått i 2014, og avviser derfor tilbudet om en reforhandlet klausul om tariffpolitiske forutsetninger. Vi forholder oss til protokollen fra 2014 på dette punktet.

Partene inngikk en protokoll i 2014, og vi antar partene fortsatt er enige om at denne protokollen gjelder for tariffperioden 2014-2016. Dersom en organisasjon krever endringer/reforhandling av bestemmelser i protokollen, bør slike krav avvises av KS med henvisning til at dette ikke er tema som er gjenstand for forhandlinger i et mellomoppgjør. Det at man stadig får omkamper i tariffperioden bidrar ikke til en god forhandlingskultur og skaper usikkerhet rundt de lokale lønnsoppgjørene. Naturviterne og Econa forutsetter at man i fremtidige oppgjør avviser slike krav.

- Behøver ikke være en ulempe

En utsettelse av forhandlingene trenger ikke å være en ulempe. Det gir partene bedre tid til forberedelses, det blir mindre tidspress i forhandlingene og partene vil ha bedre informasjon om andre forhandlinger på forhandlingstidspunktet.

Informasjon

Naturviterne og Econa vil komme tilbake med ytterlig informasjon etter hvert som det kommer nye elementer i saken.

Hvis tillitsvalgte/forhandlere har noen spørsmål; vennligst kontakt

Econa: Liv Torill Evenrud, liv@econa.no Tlf; 940 07 147

Naturviterne: Ole Jakob Knudsen, ojk@naturviterne.no Tlf; 918 50 187