Lønn som fortjent?

Tips for en vellykket lønnsforhandling: Lønn er betaling for utført arbeid, men også en anerkjennelse for den jobben du gjør. For at lønn skal virke motiverende, er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Derfor er det viktig at du som Econa-medlem er godt forberedt til den neste lønnsforhandlingen!

Econas lønnspolitikk

Econas lønnspolitikk bygger på at høyt utdannede økonomer skal ha økonomisk uttelling for sin satsing på utdanning. Videre skal lønnspolitikken legge til rette for at den kompetansen høyt utdannede økonomer har, den kunnskap de erverver seg, det ansvarsområde de håndterer, og de verdier de skaper, lønnes på en riktig måte.

Econa ønsker at lønnspolitikken skal bidra til at våre medlemmers kompetanse blir brukt der den kommer mest til nytte og medfører verdiskaping i privat og offentlig sektor.

Når foregår lønnsforhandlinger?

Lønnsforhandlinger foregår ved ansettelse og underveis i arbeidsforholdet. I offentlig sektor skjer lønnsforhandlingene ved årlige lønnsoppgjør mellom partene, det vil si arbeidsgiver og tillitsvalgte. Econas medlemmer i privat sektor får stort sett lønnen sin fastsatt etter lønnssamtale med sin leder. Nye jobbtilbud og endt tilleggsutdanning kan også sette deg i en forhandlingsposisjon om høyere lønn.

Gode forberedelser – nøkkelen til en vellykket lønnsforhandling

Før du skal forhandle lønn, er det viktig å forberede seg og ha argumentasjonen klar for hvorfor du fortjener høyere lønn. I forkant av lønnsforhandlingen er det lurt å sjekke Econas lønnsstatistikk for å sammenligne lønnen din med stillinger i andre sektorer, virksomheter, årskull og ansvarsnivå. Videre er det viktig å sette seg inn i om det er andre goder din arbeidsgiver tilbyr, som gode avspaseringsordninger, permisjon med full lønn ved fødselspermisjon og sykdom, seniordager, firmahytte, bilordning, helse- og ulykkesforsikringer samt gode pensjonsordninger. Ofte kan man se seg blind på årslønn, uten å reflektere over resten av godene virksomheten tilbyr de ansatte.

Lønnsforhandling ved ansettelse

Når du får et jobbtilbud, får du som oftest oversendt en arbeidskontrakt med et forslag til lønn. Som medlem i Econa gjennomgår vi kontrakten for deg. Bruk Econas lønnsstatistikk for å sammenligne lønnen du får tilbudt, med lønnsnivået i tilsvarende stillinger.

Lønnssamtalen

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå lønnsutvikling. Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Econa mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Econa mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag sammen og vil kunne gi et godt grunnlag for den enkeltes lønnsutvikling.

Utforming av lønnskrav

Det er vanlig å skrive et lønnskrav som leveres til den tillitsvalgte, eller som du bruker som forberedelse hvis du jobber i privat sektor og skal forhandle selv. Et velbegrunnet lønnskrav danner grunnlaget for en god prosess i en lønnsforhandling. 

Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din. Argumentasjonen bør holdes relativt kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, utdanning og lønnsnivå. Når du forbereder deg til forhandlingene, kan du dele inn argumentasjonen i

  • stillingsbaserte kriterier
  • markedsbaserte kriterier
  • personbaserte kriterier

Stillingsbaserte kriterier kan være hva slags utdanning du har, hvor lang ansiennitet du har i stillingen, graden av selvstendighet du viser i arbeidssituasjonen, om du har lederansvar, og hva slags arbeidsbelastning du har.

Markedsbaserte kriterier kan være om du har en stilling med stor opplæringskostnad, om det er høy turnover i virksomheten, om du besitter viktig kompetanse, og om stillingen er konkurransedyktig når det gjelder lønn.

Personbaserte kriterier kan være at du er faglig oppdatert, at du deler kunnskap med andre og bidrar til kompetanseheving blant kollegaer og på tvers av enheter, at du er faglig dyktig og flink til å samarbeide, og at du bruker din kompetanse aktivt for å bidra til at virksomheten skal nå sine mål. Du kan også trekke frem at du leverer godt arbeid til riktig tid, at du viser effektivitet og kvalitet, og at du bidrar med innsats og tar ansvar for at virksomheten skal nå sine mål. Videre kan du trekke frem at du viser initiativ, bidrar til utvikling og forbedring i oppgaveløsning, prosesser og prosjekter. Trekk gjerne frem konkrete eksempler på saker eller situasjoner som kan belyse dette.

Lønnsforhandlinger i offentlig sektor

I kommunal sektor er Econas medlemmer gjennom medlemskap i Akademikerne omfattet av kapittel 5 i hovedtariffavtalen, og all lønnsutvikling skjer lokalt. I staten har Akademikerne fått et nytt lønns- og forhandlingssystem. I stat og kommune (minus Oslo kommune) skjer lønnsutviklingen lokalt for Econas medlemmer gjennom tillitsvalgte i årlige lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger er forhandlinger om lønn som føres mellom lokale parter i den enkelte virksomhet. Tariffavtalene har også bestemmelser om forhandlinger på særlig grunnlag. Forhandlinger for ledere skjer ved lederlønnssystem i staten og ved drøftinger i kommunen.

Som enkeltmedlem i offentlig sektor har du altså ikke direkte innflytelse på lønnsutviklingen, med unntak av samtaler gjennom de tillitsvalgte og ved lønnssamtale med din leder.

Alle Econas medlemmer kan fremme krav i de lokale forhandlingene. Dette gjelder uavhengig av om man er fast ansatt, midlertidig ansatt eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, omfattes også av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også for arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn.

Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å skrive et godt lønnskrav og for å sende det inn innen angitt frist satt i din virksomhet. Et velbegrunnet krav fra deg er sammen med lønnssamtalen som du har hatt med din leder, ditt og din tillitsvalgtes viktigste verktøy i lønnsforhandlingene. Alle statlige virksomheter skal ha en lokal lønnspolitikk, og det er viktig at du forbereder deg i kravutformingen ved å kjenne til innholdet i denne.

Ta gjerne en prat med din lokale tillitsvalgte hvis du er usikker på hva du bør ta med i kravet. Det kan i noen tilfeller være klokt å gi noe mer informasjon til tillitsvalgte enn det som følger med kravet som skal leveres til arbeidsgiver. Praksis her kan variere, så det er lurt å avklare hva din tillitsvalgte ønsker, i god tid før du skriver kravet ditt. Du bør også knytte dine argumenter til kriterier som er nedfelt i den lokale lønnspolitikken. Knytt også kravet ditt opp mot lønnssamtalen. Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv – det som er selvfølgelig for deg, er ikke nødvendigvis selvfølgelig for tillitsvalgt og arbeidsgiver.

Frist for å fremme krav

Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det avtales lokalt hvilke frister som gjelder for å fremme krav og for gjennomføringen av de lokale forhandlingene. Du må kontakte din lokale tillitsvalgte eller arbeidsgiver for å få informasjon om de frister som gjelder på din arbeidsplass.

Der Econa har egne tillitsvalgte, eller der det er samarbeid med Akademikerne, vil du få informasjon fra din lokale tillitsvalgte om kravfrist, hvem kravet skal sendes til, og når forhandlingene finner sted på din arbeidsplass.

Lokale forhandlinger i staten

Det er viktig for tillitsvalgte (og arbeidsgivere) å huske på at all lønnsdannelsen for våre medlemmer skjer kun lokalt – det vil si at man må ha et bevisst forhold til en rimelig lønnsutvikling over tid og bruken av virkemidler. Generelle lokale tillegg vil være helt fint å bruke, men man må lokalt vurdere dette og også enes om nivå. Alle medlemmene skal sikres en lønnsutvikling.

Under forhandlingene

Unngå udokumentert synsing, og forbered gode argumenter. Underbygg argumentene i lønnskravet ved å vise til konkrete resultater. Dersom du er tillitsvalgt og forhandler på vegne av medlemmene, er det viktig å ha en forankring i medlemsmassen samt å være flere i en forhandlingsdelegasjon. Dette gjelder særlig i store virksomheter. Be om særmøter, enten med arbeidsgiver eller med forhandlingsdelegasjonen hvis du står fast. Du kan også ta en telefon til oss i administrasjonen som kan bistå deg. Forhandlinger er en balansekunst. Som tillitsvalgt må du passe på at ikke ambisjonsnivået faller for fort, og at du gir opp for tidlig. Det viktigste er at forhandlingene ender med et resultat som alle kan leve med.

I lønnsforhandlinger forhandles det om verdien av arbeidskraft, den ansattes motivasjon og vilje til å gjøre en innsats samt insentiver for å bygge opp kompetanse. Arbeidsgiver vil på sin side ha motiverte medarbeidere og vil ofte unngå turnover som vil føre til kostnader med å lære opp nye medarbeidere. Det er derfor også i arbeidsgivers interesse at lønnen er rettferdig og konkurransedyktig.

Enighet eller uenighet i lønnsforhandlinger

En lønnsforhandling kan munne ut i enighet eller uenighet. I privat sektor er det ikke tvisterett på forhandlinger, og arbeidsgivers siste tilbud vil være resultatet av forhandlingene. I offentlig sektor er det tvisterett. I kommunal sektor er det en lokal voldgift, og i staten er det statens lønnsutvalg som avgjør forhandlingene med bindende virkning for partene. Dette kan du lese mer om på våre nettsider om de ulike sektorene.

Offentlighet

Når de lokale forhandlingene er avsluttet, blir forhandlingsresultatet nedfelt i en protokoll som skal gjøres kjent for de ansatte.

Det er viktig å være klar over at partene – arbeidsgiver og tillitsvalgte – har taushetsplikt om hva som skjer og sies under forhandlingene.

Hos administrasjonen i Econa har vi lang erfaring med lønnsforhandlinger i alle sektorer. Vi er en telefonsamtale unna og kan bistå i ethvert spørsmål om lønnsforhandlinger.

Lykke til!