Lønnsutviklingen for nyutdannede

Nybegynnerlønn er en god pulsmåler på hvor attraktive Econas medlemmer er i arbeidsmarkedet. Det er liten tvil om at utdanningsgruppen er ettertraktet på tross av stadig større kull med masterkandidater i økonomisk-administrative fag. Kun 12 prosent av de nyutdannede i 2016 har ikke fått seg jobb i september 2016. Lønnsveksten for nyutdannede kandidater har imidlertid i praksis uteblitt.

Reallønnsnedgang

De siste tre årene har lønn for nyutdannede kandidater vært omtrent lik. Noe nominell vekst har det vært, men dette spises opp av prisveksten. Det har med andre ord vært en reallønnsnedgang.

For nyutdannede i privat sektor innebærer det i snitt fem prosent mindre utbetalt sammenliknet med kullet fra 2013. I offentlig sektor er nedgangen på en prosent.

Skal du ha overtidsbetalt?

Bare 53 prosent av respondentene på medarbeidernivå i privat sektor oppgir å ha overtidsbetalt. Dette er en gruppe som normalt sett skal ha overtidsbetalt. Blant de som har fått utbetalt overtid i 2015 var den gjennomsnittlige utbetalingen i privat sektor på 57 000 kroner og medianen på 35 000 kroner. Som nyutdannet medlem i Econa anbefaler vi deg å sende inn arbeidskontrakten til våre jurister før du signerer kontrakten. Det kan sikre deg fra uheldige overraskelser senere i karrieren.

Hva er viktig for lønnsutviklingen din?

Ansvar, ansiennitet og sektor er de mest sentrale variablene som forklarer lønnsnivået til Econas medlemmer. Econas lønnskalkulator er bygget opp for å få fram de viktigste faktorene for å forklare lønnsforskjeller. Her gjør vi et unntak for bransje som i liten grad forklarer lønnsforskjeller.

Ansiennitet

Ansiennitet har størst påvirkning på lønnsutviklingen tidlig i karrieren. Effekten av et års ansiennitet er avtakende, og de store endringene som følge av ansiennitet er normalt sett oppnådd etter 10-15 år. Etter dette er det endring i stilling/arbeidsgiver som gir større lønnsendringer.

Ansvar

Får man mer ansvar gir det sannsynlig god lønnsvekst. Justeringer i beskrivelsene av de fem stillingstrinnene har gitt mer naturlig sammensetning av hvor mange som er i ulike lederposisjoner.

Sektor

Det er ulik lønnsutvikling for offentlig og privat sektor blant Econas medlemmer. Både ansvar og ansiennitet gir høyere lønn i privat sektor, sammen gir de store utslag, som vi ser resulterer i at lønnsnivået er høyere i privat enn offentlig sektor.

Region

De fleste av Econas medlemmer jobber i storbyer som er definert i lønnskalkulatoren som Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger. Alle andre steder er definert som «distrikt». Deler man opp i distrikt og storby lønnes ansvar og ansiennitet ulikt. Det gjelder spesielt i privat sektor.

Bransje

For enkelte utvalg er det større utslag hvis en endrer bransje. For eksempel er lønnen til en kandidat i en toppledergruppe innen bank og finans vesentlig høyere lønnet enn snittet for en tilsvarende kandidat i privat sektor.