Medlemsbetingelser

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Econas formål er å samle medlemmene om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser og virke for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold.

Hvem kan bli medlem av Econa

For å bli medlem må du fylle følgende kriterier:

  1. Ha mastergrad i økonomisk-administrative fagområder
  2. Du er tildelt graden siviløkonom eller
  3. Du har mastergrad innen et annet område enn økonomisk-administrative fag, kan dokumentere et minimum av 90 ECTS av økonomisk-administrative fag på bachelornivå og arbeider innen økonomisk-administrative fagområder.

Les mer om hvem som kan bli medlem og se eksempler her

Medlemskapets gyldighet

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelser samt personvernerklæring er akseptert.

Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold på sin egen side på Mitt Econa. Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.

Ved endringer i medlemmets arbeidssituasjon som kan gi rett til redusert medlemskontingent, må dokumentasjon fremlegges. Kontingentreduksjon vil normalt innvilges for et halvt år. Fortsatt reduksjon forutsetter innsending av oppdatert dokumentasjon. 

Tilgang til medlemsgoder

Foreningens aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer. Her finner du informasjon om begrensninger i medlemstilbudet for medlemmer som betaler redusert kontingent

Ved å være medlem hos oss, samtykker du til at våre partnere, herunder bank – og forsikringsleverandører mm kan gi Econa informasjon om bruk av medlemsfordeler.

For sikre at kun våre medlemmer får tilbudet om rabatterte priser vasker våre samarbeidspartnere sine lister opp mot vårt medlemsregister. Dette gjøres for at de skal kunne gjenkjenne deg som medlem når du tar kontakt

Avslutning av medlemskap

Avslutning av medlemskap skjer elektronisk under min profil på Mitt Econa på Econas nettsider.

Ved avslutning av medlemskap er oppsigelsestiden 3 måneder. Oppsigelsestiden starter å løpe fra neste månedsstart.

Avtaler inngått med Econas samarbeidspartnere vil bli avsluttet for utmeldte medlemmer med virkning fra opphørstidspunktet. Dersom medlemmet har inngått bank- og forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne opprettholdes, men betingelsene/vilkår endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår med virkning fra opphørstidspunktet.

Unnlatt betaling gjelder ikke som utmelding.

Kontingent og faktura

Kontingentbetaling ved nytt medlemskap skjer via månedlig avtalegiro.

Ved eventuelt ønske om faktura per e-faktura, epost eller post, vil kontingenten bli fakturert halvårlig eller årlig.

Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig vederlag til Econa, og sørge for at betaling av månedlig vederlag utføres innen betalingsfristens utløp.

Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes en purring 14 dager etter opprinnelig forfall. Det vil påløpe et purregebyr på kr 70,-. Dersom purringen ikke betales innen betalingsfrist, sendes det inkassovarsel med ny betalingsfrist før inkasso/rettslig inndrivelse iverksettes. 

Endring av vilkår

Econa forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via foreningens hjemmeside og nyhetsbrev senest 3 måneder før ikrafttredelse. 

Hvordan Econa lagrer og behandler dine personopplysninger

Les her