Naive selskaper gir svindlere fritt spillerom

Varslere er en viktig årsak til at økonomiske misligheter blir oppdaget, skriver Linn Hege Aune, som i den siste utgaven av av Econas fagtidsskrift, Magma, deler sin erfaring fra arbeid med granskning av ulike former for økonomiske misligheter.

Rundt i verden blir selskaper daglig tappet for store verdier, men hadde de hatt en større bevissthet og bedre systemer, kunne mange svindlere blitt avslørt tidligere.

En internasjonal undersøkelse viser at tre av ti norske selskaper har vært utsatt for ulike former for økonomiske kriminalitet det siste året. I gjennomsnitt tar det halvannet år før svindlerne blir oppdaget. Årsaken til at de får fritt spillerom såpass lenge er at mange selskaper har for dårlige rutiner.

- Selskaper som prioriterte forebyggende kontroller hadde mindre tap enn andre selskaper og det tok kortere tid før forholdene ble avdekket, skriver Linn Hege Aune, som viser til at svindel i snitt koster disse selskapene fem prosent av årlige inntekter.

Undersøkelser viser at over halvparten av mislighetene blir utført av selskapets egne ansatte. Det er ofte betrodde personer i selskapet med god kompetanse og mulighet til å tilsløre mislighetene som begår handlingene. Svindelen omfatter alt fra regnskapsmanipulasjon, til underslag i kasse og bank, urettmessig belastning av private utgifter eller salg av aktiva som ikke tilhører den ansatte. Fellestrekket for disse svindelforsøkene er at handlingen innebærer brudd på tillitsforholdet mellom selskapet og den ansatte.

- Når det kommer til risiko for økonomiske misligheter, lever mange selskap fortsatt i den naive troen at «dette skjer ikke hos oss».  Selskap med mangelfulle interne rutiner og svak internkontroll synes særlig utsatt for misligheter, og gjerningspersonen tar i bruk stadig mer kreative metoder for å utnytte slike svakheter til egen fordel,  sier Aune.

Hun mener det er viktig at norske selskaper tar inn over seg risikoen for svindelforsøk, og lager systemer for å oppdage misligheter tidlig. Ettersom varslere er en viktig kilde til å oppdage svindel, er hennes råd at det også lages rutiner for å motta denne typen tips.
Videre peker hun på at ulike former for økonomisk kriminalitet har flere konsekvenser enn de rent økonomiske.

- Det er like viktig å tenke på hvilken omdømmerisiko selskapet blir eksponert for som følge av slike hendelser. Mislighetssaker kan bidra til å svekke troverdigheten til et selskap, noe som blant annet kan få konsekvenser når et selskap skal inngå kontrakter med kunder eller avtaler med ulike samarbeidspartnere, fastslår Aune.

Hele artikkelen, med en gjennomgang av tre svindelsaker, kan du lese i Magmas nr 6/2013.

For ytterligere informasjon: Linn Hege Aune E-post: linnhegeaune@hotmail.com.