Overtid inkludert i fastlønnen? Slik er regelverket!

Innholdet i jobben avgjør om du har krav på overtid, ikke hva arbeidsgiver har skrevet i arbeidsavtalen. Flere arbeidsgivere bruker betegnelsen «ledende stilling» eller «særlig uavhengig stilling» feil.

Saken ble oppdatert 21.12.2020

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse gjelder for alle arbeidstakere med mindre du er arbeidstaker i «ledende stilling» eller i «særlig uavhengig stilling». Econa ser av og til at noen av arbeidsgivere definerer arbeidstakere feil for å unngå overtidsreglene og dermed spare lønnskostnader.

 

Du kan alltid ta kontakt med Econas advokatkontor, som gir deg gratis bistand. 

Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven

Definisjonen av «arbeidstid» er tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstiden ikke må overstige 9 timer i løpet av et døgn og 40 timer i løpet av en uke. Arbeid ut over dette skal lønnes som overtidsarbeid med et overtidstillegg på 40 %.

«Ledende stilling»

Arbeidsmiljøloven gjør unntak for reglene om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere i ledende stillinger. Om arbeidet er av ledende art må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Kontrollerer arbeidsgiver arbeidstiden din, er det neppe naturlig å anse at du har en ledende stilling, selv om du har visse lederfunksjoner.

Stillingens tittel og lønn kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det er hovedoppgavene som avgjør, om disse er ledende eller ei. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som har et større ansvar.

 «Særlig uavhengig stilling»

En del arbeidstakere er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene fordi de anses å ha en «særlig uavhengig stilling». Dette unntaket er mest brukt. Bestemmelsen omfatter arbeidstakere med overordnede og ansvarsfulle stillinger. Arbeidet krever ofte stor fleksibilitet, og arbeidstakerne må i stor grad selv må vurdere behovet for egen arbeidsinnsats. 

Nyutdannede – og særlig om konsulentbransjen:

Econas arbeidslivsavdeling gjennomgår ofte arbeidsavtaler hvor nyutdannede økonomer er plassert i stillingskategorien «særlig uavhengig stilling». Dette bekreftes i en rapport fra 2014 av konsulentfirmaet Rambøll. Her fremgår at den største andelen av arbeidstakerne med «særlig uavhengig stilling» nettopp er i aldersgruppen 25-29 år.

Det skal svært mye til at nyutdannede har en jobb hvor de er så selvstendige at de kan anses å være særlig uavhengig. Kjennetegnet for nyutdannede er at de ofte pålegges kjernetid, får tildelt arbeidsoppgaver av overordnede og ikke selv bestemmer når og hvordan arbeidet skal utføres. Lønnsnivået for nyutdannede forsvarer sjelden manglende overtidsgodtgjørelse og høy arbeidsbelastning. For å fastslå om en stilling er særlig uavhengig, må det foretas en helhetsvurdering av stillingens innhold og ansvar. Arbeidstilsynet som fører tilsyn med arbeidsmiljøloven, praktiserer denne vurderingen strengt:

  • I hvilken grad bestemmer du dine egne arbeidsoppgaver, og kan prioritere dem selv?
  •  Kan du delegere oppgaver videre til andre?
  •  Kan du selv bestemme tidspunktet for når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres?

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med konsulent – og revisorbransjen for noen år tilbake. Tilsynet godtok ikke at ansatte med tittelen «manager» og «senior manager» automatisk ble unntatt fra arbeidstidskapitlet.

Prosjektarbeid er for eksempel ikke tilstrekkelig, selv om en slik arbeidsform ofte vil kunne oppleves som en uavhengig arbeidsform.

Konsekvenser av feil definisjon av særlig uavhengig stilling.

Dersom det feilaktig er lagt til grunn at du har en særlig uavhengig stilling, vil reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven komme til anvendelse. Det betyr at ved arbeid utover normal arbeidstid kan arbeidstaker kreve overtidsbetaling etter loven. Arbeidstaker må sannsynliggjøre omfanget av overtidsarbeidet, og arbeidsgiver kan måtte etterbetale overtidskrav fra den ansatte for hele tre år tilbake i tid.

Skrevet av: Heidi Fuglesang og Cecilie Wille Søvik, advokater ved Econas advokatkontor.