Styret
 

Styrets oppgaver:

  • Lede foreningens virksomhet, forvalte dens midler og fastsette og følge opp mål, planer og budsjetter.
  • Ansette administrerende direktør og formulere dennes oppgaver og fullmakter.
  • Fremlegge for representantskapsmøte årsberetning, regnskap samt budsjett for to års drift.
  • Gjennomføre representantskapsvedtak.
  • Fastsette retningslinjer for underordnede styrer, råd og utvalg.
  • Fastsette retningslinjer for valg av underordnede styrer, råd og utvalg.
  • Oppnevne medlemmer til å representere hovedstyret i virksomheter også av økonomisk art.
  • På representantskapsmøte legge frem forslag til nye medlemmer av valgkomiteen.
  • Gi uttalelser til offentlige myndigheter.