Tariffoppgjøret 2015

Tariffoppgjøret i offentlig sektor starter i april. Følg med her for løpende oppdateringer.

Rådhuset sett i en skrå vinkel i froskeperspektiv
 • Statlig sektor –  avsluttet
 • SAN - avsluttet
 • Spekter helse  - avsluttet
 • Oslo Kommune - avsluttet
 • Kommunal sektor (KS):
  • 2. juni: Econa har takket nei til nye tariffpolitiske forutsetninger. 
  • 4. juni: Lokale lønnsoppgjør for Econa og Naturviternes medlemmer i KSområdet er utsatt
  • 19. august: Det har vært avholdt et møte mellom KS og Naturviterne/Econa den 19. august. Møtet ga ingen avklaring på uenigheten, men partene er enige om å fortsette dialogen mandag 24. august. 

Informasjon om tvisten mellom KS og Econa/Naturviterne 20.10.15

Arbeidsrettssaken er fastsatt til 7. - 9. mars 2016

Arbeidsretten

Naturviterne og Econa har stevnet KS for Arbeidsretten for brudd på forhandlingsplikten i kapittel 3 og 5. Arbeidsretten vil nå fastsette et tidspunkt for behandling av saken. Når tidspunktet er fastsatt vil dette bli informert om på nettsidene.

Forhandlinger

Når saken er ferdig behandlet i Arbeidsretten og dommen foreligger, vil det bli gjennomført forhandlinger for Naturviterne og Econa sine medlemmer i kapittel 3 og 5.

Virkningstidspunkt

Hovedtariffavtalen fastsetter virkningstidspunktet til 1. mai 2015, så sant lokale parter ikke avtaler noe annet. Hovedtariffavtalen er ikke sagt opp av noen parter, så virkningstidspunktet står fast. Vi har fått tilbakemelding om at arbeidsgivere eller andre lokale ”eksperter” sier at virkningstidspunktet blir senere, men disse uttalelsene baserer seg på at de ikke forstår den pågående konflikten. I en tradisjonell konflikt mellom KS og en arbeidstakerorganisasjon er det slik at organisasjoner sier opp tariffavtalen og melder plassoppsigelse. Da gjennomfører riksmekler en tvungen mekling og legger frem et forslag til løsning. Dersom denne løsningen ikke aksepteres går organisasjonen ut i streik. Når streiken avsluttes blir partene enig om en ny tariffavtale, og virkningstidspunktet for lønnsendringer blir fra det tidspunktet ny avtale inngås. Jeg gjentar: Det er ingen som har sagt opp tariffavtalen i år!

”Fastsette lønnstilleggene administrativt”

KS har sendt ut informasjon til kommunene om at de kan gi lønnstillegg til våre medlemmer uten å gjennomføre forhandlinger. Det er det samme som å behandle våre medlemmer som uorganiserte og er et klart brudd på Hovedtariffavtalen!

Hvis arbeidsgiver ”tilbyr” Econas medlemmer å gi dem et administrativt fastsatt lønnstillegg skal alle svare ”nei” til det tilbudet. Da har Econa opprettholdt alle rettighetene i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om lokale lønnsoppgjør.

Viktig! Tilbakemelding til Econa

Naturviterne og Econa ønsker å få en tilbakemelding fra alle kommuner hvor arbeidsgiver har gitt våre medlemmer et administrativt fastsatt lønnstillegg, slik at vi kan følge opp dette på en hensiktsmessig måte.

Naturviterne og Econa beklager at denne situasjonen medfører mer-arbeid og usikkerhet for tillitsvalgte og forhandlere. KS bruker alle sine maktmidler til å tvinge Naturviterne og Econa til å akseptere de nye tariffpolitiske forutsetningene – men denne konflikten handler om fremtiden til de lokale lønnoppgjørene!

Vi har valgt å ta denne konflikten for å sette fokus på at forhandlingene lokalt skal være basert på de avtalte forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen, og ikke en matematisk beregning av hva som er avtalt for kapittel 4.

Siste nytt om konflikten med KS 25.9

KS har nå lagt ut en ny tekst på sine nettsider: ”Selv om det ikke skal forhandles med Naturviterne/Econa, er kommunen ikke forhindret fra ensidig å gi arbeidstakerne som er medlemmer i disse organisasjonene lønnsøkning, dersom kommunen ønsker det”

Hvordan forholder Econa seg til dette?

Det å ensidig gi ansatte lønnstillegg uten forhandlinger er å behandle dem som uorganiserte. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt for Econa.

Svaret til arbeidsgiver er: ”Econa anser en eventuell ensidig fastsatt lønnsregulering som en lønnsregulering etter HTA § 5.3 og vil komme tilbake med krav etter HTA § 5.2 når kommunen aksepterer at vi har krav på årlige lønnsforhandlinger etter kapittel 5 og etter § 3.4.2.”

Econa minner om at KS og Naturviterne/Econa er enige om at Hovedtariffavtalen ikke er sagt opp.

Uten en oppsigelse av Hovedtariffavtalen er parter bundet av bestemmelsene frem til Hovedtariffoppgjøret i 2016, og virkningstidspunktet for lokale lønnstillegg vil være 1. mai, så sant lokale parter ikke har avtalt annet.

Econa kommer med informasjon om mulig fremdrift når saken blir berammet av Arbeidsretten.

Kommunal sektor (KS) 28.08.15: Informasjon om uenigheten mellom KS og Naturviterne/Econa 280815

Naturviterne og Econa har avholdt to møter med KS henholdsvis den 19. august og den 24. august. Partene har diskutert mulighetene for å komme til enighet utenfor rettssystemet.

KS skulle raskt sende Naturviterne og Econa et utkast til protokoll fra møtet, men vi mottok først et utkast i går ettermiddag.

På møtet den 19. august ble partene enige om å informere arbeidsgivere og TV i fellesskap mens partene sentralt diskuterte situasjonen. Naturviterne og Econa registrerer at KS til tross for dette har sent ut informasjon til kommunene om at partene ikke kom til enighet.

Når protokollen fra KS foreligger, og blir underskrevet av Naturviterne og Econa, vil neste skritt være å sende en stevning til Arbeidsretten. Naturviterne og Econa har ovenfor KS gjort gjeldende:

 1. Econa og Naturviterne gjør gjeldende at tema for sentrale forhandlinger i 2. avtaleår er «eventuelle lønnsendringer» i kap. 4. Det er brudd på HTA å trekke inn andre spørsmål i et mellomoppgjør som forutsetning for eventuelle lønnsendringer i kap. 4.
 2. Econa og Naturviterne gjør gjeldende at Hovedtariffavtalen løper videre uendret når en part ikke aksepterer det fremforhandlede resultatet i et mellomoppgjør, og det ikke foreligger en lovlig oppsigelse av Hovedtariffavtalen.
 3. Econa og Naturviterne gjør gjeldende at det foreligger brudd på HTA kap. 3.4 og 5 ved at våre medlemmer er nektet lokale lønnsforhandlinger.

Arbeidsretten vil forhåpentligvis behandle saken hurtig (juridisk) så kanskje det kan foreligge en dom tidlig i oktober.

Tariffavtalen har bestemmelser om at lønnsoppgjørene i kapittel 3 og 5 bør gjennomføres innen 1. oktober, og tidspunkt skal avtales innen 14 dager etter at krav om forhandlinger er fremsatt (HTA 3.2.4). Hvis forhandlingene i den enkelte kommune ikke er gjennomført innen 1. oktober (eller avtalt) vil Naturviterne og Econa kreve tvistemøter etter hovedavtalens §7.1, og vurdere å stevne den enkelte arbeidsgiver for Arbeidsretten for brudd på hovedtariffavtalen.

Alle spørsmål vedrørende tariffoppgjøret kan sendes til forhandlinger@econa.no.

Les faktaark om årets tariffoppgjør.