Tillitsvalgte er avgjørende for å kunne ivareta medlemmenes interesser

Tillitsvalgte i Econa gjør en viktig og ofte avgjørende jobb for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Econa har tillitsvalgte i ulike offentlige etater, departementer, skoler, sykehus, kommune og institusjoner, fra små arbeidsplasser med 2-3 ansatte til virksomheter med hundrevis av ansatte og opp mot 100 ansatte økonomer.

Leder av Econas arbeidslivsavdeling, advokat Per Christian Rogdar, sier det slik:

- De tillitsvalgte fungerer som et bindeledd overfor arbeidsgiver og ivaretar viktige funksjoner rundt samarbeid og medbestemmelse, i tillegg til å sørge for gjennomføring av lokale forhandlinger. Gjennom kurs og konferanser har jeg hatt gleden av diskutere viktige arbeidslivsspørsmål med Econas lokale representanter. Dette er givende og gir oss i Econas sekretariat god informasjon om «hvor skoen trykker». Dialogen med våre tillitsvalgte gir oss viktig input til vårt påvirkningsarbeid overfor arbeidsgivere og politiske myndigheter, et arbeid som ofte skjer i tett samarbeid med Akademikerne.

Hvert år arrangeres det en todagers konferanse for tillitsvalgte. Her får de faglig påfyll, kan utveksle erfaringer med andre tillitsvalgte, bygge nettverk og diskutere med Econas rådgivere. I 2016 var konferansen lagt til København, og vi spurte fem tillitsvalgte hva som var deres viktigste oppgave som tillitsvalgt for Econa.

Gunnar R. Sjøwall

Arbeidssted og stilling: SITS /Skattedirektoratet, Prosjektleder ITGunnar R. SjøwallGunnar R. Sjøwall
Sektor: Offentlig, Stat

Hva er din viktigste oppgave som tillitsvalgt?
- Å ivareta medlemmenes interesser i lønnsforhandlinger og forhold omkring lønn. Videre er det viktig å følge opp medlemmenes interesser i forhold til utviklingen av Skatteetatens organisasjon. Econa har høyt kompetente medlemmer som forventer utfordringer som står i forhold til dette.

Det er også viktig å ivareta et godt samarbeidsklima på arbeidsplassen og bistå medlemmer dersom det blir utfordringer i forhold til arbeidsmiljøet. Samt bedre økonomenes forståelse av konsekvensene knyttet til digitalisering av samfunnet.

Hvordan opplever du samarbeidet med arbeidsgiver i din virksomhet ?
Samarbeidsklimaet mellom arbeidsgiver og Econas representanter i Skatteetaten er meget godt. Vi har også et god samarbeid med Akademikerne mot arbeidsgiver.

Hva er den største utfordringen du opplever i dagens arbeidsliv?
- Det er de store strukturelle endringene digitaliseringen av samfunnet fører med seg. Kunstig intelligens, "Big data" og robot teknologi, vil kunne gjøre en rekke arbeidsoppgaver man tidligere ikke trodde ville kunne erstattes av maskiner, overflødig. Hvordan kan vi forberede våre medlemmer på slik fremtid? Målet må være at våre medlemmer skal være i forkant av forståelsen av denne utviklingen.

Jeg har engasjert meg i Digitaliseringsnettverket (IT Nettverket) i Econa for å bidra til medlemmenes kompetansehevning på dette området.

Abobaker Bhatti 

Adobaker BhattiAdobaker BhattiArbeidssted og stilling: Oslo universitetssykehus, økonomirådgiver
Sektor: Helsesektor

Hva er din viktigste oppgave som tillitsvalgt?
- Det er flere oppgaver som er viktig:

  • Delta på informasjons- og drøftingsmøter som kan ha betydning for medlemmene og gi innspill.
  • Spre relevant informasjon til medlemmene og holde dem oppdatert, særlig om prosesser som berører medlemmene. Stille en rekke krav til arbeidsgivers fremgangsmåter for å sikre en rettmessig prosess.
  • Gi uttalelser ved ansettelser – delta i intervjuer.
  • Forhandle om lønn på sentralt nivå, ikke lokalt.
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker og konflikter på arbeidsplassen.
  • Verve nye medlemmer.

Hvordan opplever du samarbeidet med arbeidsgiver i din virksomhet ?
Dette varierer veldig fra hvilket nivå en er tillitsvalgt. Er man foretakstillitvalgt er man mindre sårbar enn om man er tillitsvalgt på et lavere nivå, eks. på klinikk nivå.  Jo nærmere man er sin arbeidsgiver i organisasjon, desto mer krevende kan det oppleves å være kritisk til sin arbeidsgiver. Man har større sannsynlighet for å bli «straffet».

Hva er den største utfordringen du opplever i dagens arbeidsliv?
- Arbeidsgiveren blir stadig vekk tøffere og er lite mottakelig for kritikk. Topartssamarbeidet eksisterer i realiteten ikke. Det er liten mulighet for medvirkning i viktige prosesser. Det som er forhåndsbestemt er bestemt, og tillitsvalgts involvering er kun en formalitet. Involvering og medvirkning finnes i teorien, ikke i praksis. Dette er min personlig erfaring etter omorganiseringen av stab og støtte på OUS i fjor.

Akkurat i dette tilfellet, ble det signalisert fra arbeidsgiveren at de kun ønsket å informere oss og ikke å involvere oss, selv om Econas medlemmer var den målgruppen som ble sterkt berørt av den prosessen. I flere tilfeller ble det uttrykt veldig tydelig, at man ikke ønsket involvering av meg som tillitsvalgt (Econa), fordi man ikke var vant til dette.

Merete Holm

Merete HolmMerete HolmArbeidssted og stilling: Rådgiver ved Nord universitet
Sektor: Stat (Universitet- og høyskolesektoren)

Hva er din viktigste oppgave som tillitsvalgt? 
- Å representere de medlemmene jeg er tillitsvalgt for. Det omfatter oppgaver som går på avtaleverk og medbestemmelse på arbeidsplassen. I tillegg er min oppgave å være et bindeledd mellom medlemmene og Econa sentralt i enkeltsaker.

Hvordan opplever du samarbeidet med arbeidsgiver i din virksomhet? 
Samarbeidet med arbeidsgiver fungerer greit med ansatte representert i de ulike råd og utvalg. Nord universitet er imidlertid en stor organisasjon og det er således ikke enkelt å bli hørt i alle sammenhenger.

Hva er den største utfordringen du opplever i dagens arbeidsliv?
Det er at stadig flere tar lengre utdannelse samtidig med at forventet levealder øker. Samlet betyr det at den andelen av livet hvor man er i arbeidslivet blir mindre. Dette gjør det økonomisk utfordrende å på sikt opprettholde den offentlige velferden vi har i dag innenfor utdanning, sykehus, helsevesen og eldreomsorg. Dette er offentlige tilbud som er avhengig av arbeidsinnsats.

Irene Kristin Apelseth 

Irene Kristin ApelsethIrene Kristin ApelsethArbeidssted og stilling: Skatt øst – spesialrevisor
Sektor: Stat

Hva er din viktigste oppgave som tillitsvalgt 
- Vi har et lokalt styre for Econa i region øst der jeg er styremedlem og jeg deltar i lønnsforhandlinger for våre medlemmer.

Hvordan opplever du samarbeidet med arbeidsgiver i din virksomhet? 
- Vi har mange dyktige ansatte Econamedlemmer og det er et godt samarbeid med arbeidsgiver i forhold til lønnsforhandlinger for våre medlemmer.  Det er arbeidsgiver som har ansvaret for lønnsfastsettelsen og vår oppgave som tillitsvalgte er å synliggjøre og løfte frem det som den enkelte ansatte bidrar med i forhandlinger med arbeidsgiver.

Hva er den største utfordringen du opplever i dagens arbeidsliv?
- Det er viktig at statlige virksomheter er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg ansatte med relevant kompetanse slik at samfunnsoppgaver blir løst på en best mulig måte. Derfor må de ansatte i statlig sektor bli ivaretatt lønnsmessig og det må legges til rette for en kompetanseutvikling som blir verdsatt hos egen arbeidsgiver og i arbeidsmarkedet forøvrig. Lønnsmessige begrensninger i statlig sektor er en av årsakene til at dyktige medarbeidere dessverre velger andre karrieremuligheter. 

Jan Molund

Jan MolundJan MolundArbeidssted og stilling: Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi), Seniorrådgiver/Controller Felleskomponentfinansieringen
Sektor: Offentlig – Stat

Hva er din viktigste oppgave som tillitsvalgt?
- I Difi har de som er organisert i fagforeningene under Akademikerne, et felles Difi-styre, p.t. har vi to Econa-medlemmer i styret. Min hovedoppgave er, sammen med det øvrige styret for Akademikerne i Difi, å sikre at våre interesser ivaretas i lønnsforhandlinger, strategiprosesser og omorganiseringsprosesser. Det er viktig å huske at vi både skal ta vare på de fagpolitiske retninger i stort og samtidig sørge for at det enkelte medlem blir ivaretatt. Som Econa-representant er det naturlig at jeg har et spesielt ansvar for at Econa-medlemmene er informert om det som foregår i styret og at deres særlige interesser ivaretas, men også at jeg formidler det som anses relevant av nyheter fra Econa sentralt. Econa er en liten gruppering i Difi og derfor desto viktigere at vi er godt informert.

Hvordan opplever du samarbeidet med arbeidsgiver i din virksomhet ?
- Det generelle samarbeidsklimaet i Difi er godt og samarbeidet har funnet en hensiktsmessig form. Det kan være at samarbeidet ved de lokale lønnsforhandlinger etterhvert vil endres siden Akademikerne nå har en egen hovedtariffavtale med Staten. Det kan bli en større utfordring fremover å tilhøre en liten fraksjon innenfor akademikermiljøet i organisasjonen (Econamedlemmene utgjør ca 10% av den totale Akademikergruppen).

Hva er den største utfordringen du opplever i dagens arbeidsliv?
- Med utgangspunkt i statlig sektor synes jeg rekrutteringen av dyktige økonomer er et utfordringspunkt. Staten er definitivt ikke lønnsleder, men kompleksitet, utfordringer og påvirkningsmuligheter i statlige stillinger på de nivåer hvor Econa-medlemmene er aktuelle, underkommuniseres fra arbeidsgiversiden og jeg kunne ønske meg at også Econa viste større interesser for disse forholdene i statlig sektor.

Bruken av midlertidighet oppfattes av mange som uheldig, men min erfaring er at midlertidighet ofte kvalifiserer til fast ansettelse, litt avhengig av begrunnelsen for midlertidigheten. Men, selvfølgelig, midlertidighet er ofte en dårlig løsning for helt unge i etableringsfase f.eks. knyttet til behov for boligfinansiering.

Akademikerne er en god overbygning, men Econas medlemmer behøver mer aktiv og synlig medvirkning fra egen fagforening, særlig i utformingen av statlig kompetansepolitikk, karriereutvikling og målrettet kompetansebygging.