7 tips til lønnssamtalen

Econas lønnsundersøkelser viser at kun halvparten av våre medlemmer har lønnssamtale og at de som gjennomfører lønnssamtalen får høyere lønnsøkning enn de som ikke har en slik samtale med arbeidsgiver.

Per Christian Rogdar, leder av Econa Arbeidsliv og Marianne Kringlebotn som er forhandlingssjef i Econa

Per Christian Rogdar, leder av Econa Arbeidsliv og Marianne Kringlebotn som er forhandlingssjef i Econa, har flere råd til deg som skal ha en lønnssamtale.

– Før du skal inn til en lønnssamtale er det avgjørende at du har forberedt deg godt og har en plan for hvordan du skal argumentere best mulig. I utgangspunktet bør du ta en slik samtale én gang i året. Tar ikke sjefen initiativ, er det viktig at du selv gjør det.

Econa mener lønnssamtalen burde inn som en naturlig del av alle virksomheters personalpolitikk. Vi anbefaler at du bruker disse rådene når du skal ha lønnssamtale:

1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt 

–Medarbeidersamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider. Lønn vil ofte være et forstyrrende element i denne sammenheng. Ha klart for deg hva du ønsker å oppnå i lønnssamtalen. Det gir deg en bedre lønnsutvikling.

2. Argumenter med utgangspunkt i kriteriene i arbeidsgivers lønnspolitikk

Jobber du i en virksomhet med lønnspolitikk som har klare og tydelig kommuniserte kriterier som virksomheten bruker i sin lønnsvurdering og hva du som medarbeider blir målt på, har du et godt utgangspunkt for lønnssamtalen. Typiske eksempler på slike kriterier kan være arbeidstakers personlige innsats, omstillingsevne, utvidet ansvar, oppnådde resultater eller anvendt kompetanse. Er det ingen vedtatt lønnspolitikk i virksomheten, kan de samme kriteriene brukes.

Det er enklere å argumentere for, og vurdere egen innsats dersom du har klare og definerte mål, samt en tydelig stillingsbeskrivelse. Klarlegging av arbeidsgivers konkrete forventninger til deg er derfor en fordel.

Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering og hva medarbeiderne blir målt på. Dette må du ta inn i din argumentasjon.

3. Sjekk din markedsverdi

– Markedsverdien din er hva du kunne tjent i andre jobber du er aktuell for. Econas lønnsstatistikk og lønnskalkulatoren er et godt hjelpemiddel og gir deg blant annet oversikt over lønn etter ansvar, bransje, stillingstype, ansiennitet og sektor (offentlig/privat). Hvis du ikke finner svar ved hjelp av lønnskalkulatoren, kan du sende en e-post til lonn@econa.no. Er lønnen din ikke konkurransedyktig og det er høy turnover i virksomheten, kan dette også være argumenter for oppjustering av lønnen din. Ny stilling med større ansvar bør også reflekteres i din lønnsutvikling.

Er det store avvik mellom din lønn og markedsvilkårene for jobber med samme krav til kompetanse og erfaring, bør du foreslå at det utarbeides en plan for hvordan dette gapet skal tettes. 

4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året

– Skriv ned suksesshistorier fortløpende. Fremhev måloppnåelse, oppnådde resultater og egen innsats som har bidratt til virksomhetens utvikling, effektivisering, inntjening eller andre forhold du vet at arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering. Bruk eksempler og vær konkret.

Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned en ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået innen relevante områder, eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil dette normalt telle positivt. Noterer du slike argumenter fortløpende i løpet av året er det enklere å stille forberedt til lønnssamtalen.

5. Vær tydelig på dine lønnsforventninger og begrunnelsen for dine krav

– Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Hvordan har lønnsutviklingen din vært? Det kan også være aktuelt å ta opp historikk fra tidligere lønnssamtaler dersom tidligere oppgjør har gitt liten uttelling. Dersom tidligere lønnsoppgjør har gitt liten uttelling og arbeidsgiver har lovet å kompensere for dette, må du ta det opp i samtalen. Forsøk å få til en enighet om størrelsen på lønnstillegget i løpet av møtet.

6. Forbered deg til neste lønnssamtale

– Får du ikke respons på lønnskravet ditt, bør du be om en

konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan oppnå lønnen du selv mener er riktig. Her kan du forsøke å få til en konkret og mest mulig forpliktende plan med arbeidsgiver om forventninger eller mål du skal nå før neste lønnsjustering. Dersom arbeidsgiver er enig at du ligger for lavt lønnsmessig, men uttrykker at virksomhetens situasjon ikke tillater at lønnen din økes nå, bør du lage en forpliktende plan som sikrer deg lønnsopprykket på et nærmere avtalt tidspunkt.

7. Lønn er mer enn penger

- Husk at lønn kan være mer enn et ordinært lønnstillegg. Vurder om du kan forhandle deg frem til andre goder; som for eksempel kompetansehevende tiltak, ekstra fritid, firmabil, bonus, dekning av kostnader til arbeidsklær eller treningsutgifter.