Venter fullt trykk på innskuddspensjon

Nye pensjonsregler, med økning av de de maksimale innskuddssatsene, gjør at innskuddsordninger fremstår som et langt mer attraktivt valg enn den nye tjenestepensjonsordningen.

question mark

 

Det skriver Sissel Rødevand og Fredrik Haugen i Actecan i den siste utgaven av Econas fagtidsskrift, Magma. Her gjør de rede for hvorfor innskuddspensjon vil vinne frem som det beste alternativet.

- Veien er ryddet for fullt trykk på overgang til innskuddspensjon, konkluderer de.

Samtidig som ny lov om tjenestepensjon trådte i kraft fra 1. januar 2014, kom ny forskrift om maksimalsatser for innskuddspensjon. De nye reglene tilsier at satsene i en slik ordning er økt, og nå er de samme som gjelder for den nye tjenestepensjonsordningen. Satsene kan nå være syv prosent av lønn fra 0 til 12 G, og i tillegg 18,1 prosent av lønn fra 7,1 til 12 G.

- Etter den innførte endringen av de maksimale innskuddssatsene, fremstår innskuddsordninger som langt mer attraktive enn den nye tjenestepensjonsordningen, mener Rødevann og Haugen. De tror flere bedrifter som har ytelsesordning i dag, vil velge innskuddspensjon fremfor ny tjenestepensjon dersom de skal gjøre endringer. De understreker at bedriftene må gjøre noen valg som vil avgjøre hvordan de ulike ordningene vil fremstå.

For bedrifter som skal inn i en prosess der de skal vurdere tjenestepensjonsordningen, gir de to noen tips som kan være nyttige:

  • Kartlegg dagens ordninger i bedriften
  • Fastsett målsetting for bedriftens fremtidige pensjonsordninger (kostnader og/eller pensjonsnivå)
  • Få gjort konsekvensberegninger for dagens ansatte både med hensyn til kostnader og forventet pensjon (både alderspensjon og eventuelt uføre- og etterlattepensjon) ut fra forskjellige forutsetninger om avkastning, fremtidig lønnsregulering mm. For å gjøre prosessen så smidig som mulig bør både arbeidsgivere og arbeidstakere være enige om hvilke forutsetningene som skal legges til grunn for beregningene.
  • Vurder eventuelle overgangsordninger

Kontakt: Sissel Rødevand, sissel.rodevand@actecan.no eller Fredrik Haugen: E-post: fh@actecan.no

Bakgrunn:
Tradisjonelt har de fleste pensjonsordninger i arbeidslivet vært av ytelsestypen, hvor arbeidstakeren er  garantert en viss andel av lønn i pensjon. De senere årene har det blitt stadig vanligere med innskuddspensjon, hvor arbeidsgiver betaler inn et fastsatt beløp hver måned, mens pensjonsutbetalingene avhenger av avkastningen på den innbetalte kapitalen. Fra 1. januar i år ble en ny lov om tjenestepensjon gjort gjeldende. Her er det innført en ny modell som låner elementer fra både ytelses- og innskuddspensjon.

Les artikkelen i Magma